image

image
image
  • Kocięta Miot A
  • Kocięta Miot B
  • Kocięta Miot C
  • Kocięta Miot D
  • Kocięta Miot E
  • Kocięta Miot F
  • Kocięta Miot G

image

  • Kocięta Miot H
  • Kocięta Miot I
  • Kocięta Miot J

UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY KOTA

Umowa zawarta w dniu .................................................

Sprzedający – Hodowca:
Hodowla: ..............................................................................................................................................................................................
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................................................................................
E-mail:
..................................................................................................................................................................................................

Kupujący– Nabywca:
Imię i nazwisko: .................................................................................................................................................................................
Adres: ...................................................................................................................................................................................................
Telefon: ................................................................................................................................................................................................
E-mail: ..................................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące kota:
Imię kota: ......................................................................................... Data urodzenia: ....................................................................
Rasa: ................................................... Płeć: ................................... Kolor .........................................................................................
Nr rodowodu: ......................................................................................................................................................................................
Ojciec: ...................................................................................................................................................................................................
Matka: ..................................................................................................................................................................................................

Cena kota: ......................................................... (słownie: ....................................................................................................................)
Wpłacona opłata rezerwacyjna: ................................ (słownie: .....................................................................................................)
Inne ustalenia: ......................................................................................................................................................................................

Data odbioru kota:
Ustalona data odbioru kota: ..............................................................................................................................................................
Faktyczna data odbioru kota: ............................................................................................................................................................

 

WARUNKI UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY KOTA


1. Hodowca gwarantuje, że w dniu odbioru kota przez Nabywcę jest on klinicznie zdrowy oraz wolny od chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Kot posiada wady: /jakie?/........................................................................................................................................................................

2.
Kot został zaszczepiony na choroby wirusowe szczepionką: .............................................................................................................
- I szczepienie ...........................................................................................................................................................................................
- II szczepienie ..........................................................................................................................................................................................
Kota należy doszczepić dnia: ....................................................................................................................................................................

3.
Hodowca zapewnia, że jego hodowla jest przetestowana i wolna od wirusów FeLV i FIV.
Kot na zlecenie Nabywcy i na jego koszt może zostać poddany dodatkowej kontroli weterynaryjnej.
Nabywca, na dokonanie własnej kontroli weterynaryjnej kota ma 3 dni robocze od chwili odebrania kota z hodowli.
Wykrycie wady lub stwierdzenie choroby u kota w trakcie tego badania zobowiązuje Hodowcę do zwrotu wpłaconej kwoty za kota lub podmiany kota na innego, po przekazaniu przez Nabywcę wszystkich dokumentów potwierdzających prawo do reklamacji kota.

4.
Nabywca zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego lub mailowego powiadomienia Hodowcy o ewentualnym pogorszeniu stanu zdrowia lub niepokojących innych objawach zauważonych u kota. Brak takich informacji jest równoznaczny z brakiem możliwości reklamacji.

5.
Hodowca oświadcza, że w dniu sprzedaży sprzedaje kociaka jako:
a. kota wyłącznie do kastracji ( pozahodowlanego ) z prawem wystawiania po kastracji
b. kota hodowlanego i wystawowego
c. inne ustalenia: ...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

6. Jeżeli kot przeznaczony jest do kastracji /sterylizacji/  to Nabywca zobowiązany jest do wykastrowania kota najpóźniej do ukończenia 12 miesiąca życia kota, i zobowiązuje się do okazania zaświadczenia weterynaryjnego świadczącego o wykonanym zabiegu.
a. Jeżeli w przyszłości Nabywca zechce zmienić status kota: z kota z zastrzeżeniami hodowlanymi
na kota hodowlanego, musi nastąpić to za zgodą Hodowcy.
Strony zobowiązane są wówczas ustalić dodatkową dla Hodowcy dopłatę do zakupionego kota objętego tą umową.
– dopłatę w wysokości : ...................zł (słownie: ...................................................) dodając do tego koszty wymiany rodowodu objętego zapisem zastrzeżenia hodowlanego.

W takim przypadku Nabywca zobowiązany jest do zwrotu oryginału rodowodu, celem dokonania jego wymiany na rodowód bez zastrzeżeń hodowlanych.

7. Nabywca kota, podpisując umowę oświadcza, że kot:
a. nie będzie  poddany zabiegowi usunięcia pazurków
b. nie będzie tatuowany
c. nie będzie oddany do laboratorium lub schroniska
d. nie będzie sprzedany do sklepu ze zwierzętami
e. nie będzie odsprzedany osobom trzecim /w przypadku takiej sprzedaży Nabywca świadomie łamie postanowienia umowy/

8. Nabywca zobowiązany jest do odbioru kota w ustalonym dniu.
Przez odbiór kota rozumie się dostarczenie kota  przez Hodowcę, w miejsce wcześniej ustalone z Nabywcą / lub odbiór kota przez Nabywcę - zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami /
Po 7 dniach od tego terminu, przy braku kontaktu Nabywcy z Hodowcą, niezależnie od okoliczności z powodu których Nabywca kota nie odebrał, opłata rezerwacyjna za kota przepada, a hodowca ma prawo powtórnie kota sprzedać.

Przy odstąpieniu Nabywcy od umowy kupna - sprzedaży kota, wpłacona wcześniej opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

9. Hodowca zobowiązuje się do zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej w całości, jeżeli transakcja nie dojdzie do skutku z jego winy, a Nabywca nie wyraża zgody na zakup innego kota z hodowli.

10. Jeżeli kot zostanie zwrócony Hodowcy (wyłącznie za jego zgodą) z jakichkolwiek innych przyczyn, Nabywca otrzymuje zwrot wpłaconej gotówki za kota po potrąceniu 30% tej sumy, w czasie ustalonym przez strony.

11.
Inne dodatkowe ustalenia pomiędzy stronami nie zawarte w powyższych punktach umowy.
Ustalenia te powinny mieć identyczne brzmienie na dwóch egzemplarzach umowy: Hodowcy i Nabywcy.
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
12.
Sprawy sporne nieprzewidziane niniejszą umową rozpatrywać będzie właściwy sąd powszechny w miejscu zamieszkania Hodowcy.

13.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

________________________________                                    _________________________________

 

Data i podpis Nabywcy                                                                     Data i podpis Hodowcy

Komentarze  

#1 paulina 2014-02-05 18:21
są śliczne i bardzo śmieszne kocham je :P .
Cytować
Copyright © 2018 Peterbald - Merkaba *PL. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wykonanie strony: ŁukaszMERKABADesign: Marta